Webbprojektets tidslinje

1. Flera workshopar med representanter från hela myndigheten deltar i workshopar för identifiera risker i samband med projektet. En plan för hantering av risker tas fram och planen kommer kontinuerligt att uppdateras. Första version klar i oktober.

2. Inventering och kartläggning av innehåll och funktionalitet på socialstyrelsen.se som ett underlag för planering av vad som behöver bearbetas, vad som kan tas bort och vad som kanske saknas och behöver tas fram för den nya webbplatsen. Inventeringen är klar i oktober.

3. Upphandling av tekniska resurser för utveckling av ny webbplats avropas från befintligt kompetensförsörjningsavtal. Resurser på plats i november.

4. Mätning och analys av användarbeteenden på webbplatsen genomförs tillsammans med andra användar- eller målgruppsundersökningar av webbplatsens besökare. Datat används som ett under lag för effektkartläggningen. När effektmål för den nya webbplatsen fastslagits görs en nollmätning för att kunna följa upp hur den nya webbplatsen som tas fram bidrar till måluppfyllelsen. Nollmätningen beräknas vara klar i november.

5. Syftet med en effektkartläggning är att säkerställa att nyttan med webbplatsen realiseras. Nyttan uppstår bara om det innehåll och de tjänster som finns på webben kommer i användning. Effektkartläggningen är en metod för att säkerställa att arbetet med innehåll och funktionalitet hela tiden styr mot effektmålen. Detta görs genom att effektmålen är realistiska och uppföljningsbara och att lösningarna svarar mot målgruppens behov och förväntningar. I effektkartläggningen fastställs effektmål, mätpunkter, användningsgrupper (som består av de prioriterade målgrupperna) och deras viktigaste behov och förväntningar och användningsmål. Slutligen tydliggörs vilka åtgärder som behöver genomföras för att säkra användningen. Effektkartan används sedan som ett underlag för att kravställa utveckling och som ett levande dokument för att säkra effektstyrningen av webblösningen i den fortsatta utvecklingen och förvaltningen.

6. Planering av hur innehåll till den nya webbplatsen ska tas fram och i vilken ordning. Genomgripande kommer vi att använda skrivstugemetoden som innebär att sakkunniga och webbredaktörer skriver innehållet tillsammans i ett nära samarbete.

7. En kanal- och innehållstrategi tas fram för att tydliggöra hur de olika webbplatserna ska samspela sinsemellan och med andra digitala kanaler som sociala medier, nyhetsbrevet och Socialstyrelsens podcast.

8. Effektkartläggningen mynnar ut i en konceptuell prototyp som visar hur den nya webbplatsen ska se ut och fungera.

9. Utifrån prototypen skapas grafisk form och interaktionsdesign som är ett sätt att skapa användarvänliga lösningar. Här görs också användartester.

10.Första kvartalet 2018 görs en effektkartläggning av kunskapsguiden.se

11.En plan för hur vi ska ta om hand socialstyrelsens andra webbplatser tas fram. Alla webbplatser som i dag är byggda i Sharepoint måste byta teknisk plattform eftersom befintlig plattform inte kommer finnas kvar. Dessa webbar ska antingen vidareutvecklas som egna webblösningar eller integreras med nya socialstyrelsen.se, eller avvecklas helt. De nya webbplatser som tagits fram i Drupal ska också anpassas utifrån Socialstyrelsens nya webblandskap.

12. Första versionen av nya socialstyrelsen.se lanseras vid årsskiftet 2018-2019.

13. Ny version av kunskapsguiden.se lanseras vid årsskiftet 2018-2019.

14. Utveckling av nya kunskapsguiden.se sker april-december 2018

15. Utveckling och test av nya delar av socialstyrelsen.se sker löpande under hela 2018.

16. Delleveranser av färdigutvecklade delar av socialstyrelsen.se kommer att publiceras löpande under 2018 i. Vi räknar med att de första delarna kan tillgängliggöras för allmänheten senast april 2018.

17. Webbprojektet avslutas vid årsskiftet 2018-2019. Under 2019 fortsätter dock vidareutveckling och förvaltning. I den snabba förändringstakt för nya användarbeteenden och behov som uppstår som en följd av teknikutvecklingen blir en webbplats aldrig klar. Det gäller att ständigt arbeta med att analysera och vidareutveckla ny och förbättrad funktionalitet i ett iterativt arbetsflöde.

18. Även nya kunskapsguiden.se tas i förvaltning under 2019 för att kontinuerligt vidareutvecklas.

19. Under 2019 ska också Socialstyrelsens övriga webbplatser utvecklas

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *